Förtida återbetalning

Enligt konsumentkreditlagen 32 § har en privatperson (konsument) rätt att betala sin skuld till kreditgivaren före den avtalade förfallotiden. En låntagare hos Primal Capital AB som kontaktar Bolaget med fråga om möjligheterna till förtida återbetalning ska informeras om denna möjlighet, vad den möjligheten innebär, konsekvensen av förtida återbetalning, och hur låntagaren ska göra för att återbetala lånet i förtid.

Vid sådan förtidsbetalning ska låntagaren betala hela det kvarvarande beloppet samt ränta och andra kostnader för krediten fram till och med att den förtida återbetalningen sker. Vid beräkning av Primal Capital AB:s fordran på låntagaren ska detta ske enligt de grunder som utgör god kreditgivningssed (konsumentkreditlagen 36 §), och i enlighet med KOVFS 2011:1 ”Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter” som bland annat innefattar beräkning av effektiv ränta, Bilaga 1 (A) i KOVFS 2011:1 som ska tillämpas vid lämnande av engångskredit av det slag Primal Capital AB tillhandahåller samt krav på tydlig information till låntagaren angående konsekvensen av förtida återbetalning (se även KOVFS 2011:1, p. 2.7).