Allmänna villkor

Typ av kredit
Annuitetslån

Det sammanlagda kreditbeloppet och villkor för utnyttjandet
Kreditbeloppet som kan beviljas till låntagaren är minst 10 000 kr och  uppgå till maximalt 35 000 kr. Ditt sammanlagda kreditutrymme fastställs vid och bestäms på grundval av den kreditbedömning som genomförs vid varje enskild ansökan.

Kreditavtalets löptid
Kreditavtalet kan som lägst omfatta 12 månader och som högst 96 månader.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa avräknas
Avbetalning ska ske månadsvis via autogiro. Beloppet styrs av hur stor kredit du valt att utnyttja samt vilken återbetalningstid du har valt.

Avräkning sker enligt följande ordning:

1. Ränta 2. Avgifter 3. Kapital

Kreditkostnader

Kreditränta
Årsräntan uppgår till max 19 % och kapitaliseras månadsvis per den sista. Primal Capital kan komma att justera räntan uppåt eller nedåt. Detta kan bara ske om något inträffar som Primal Capital inte kunde förutse när avtalet ingicks. En sådan händelse skulle kunna vara kreditpolitiska beslut eller ändrade upplåningskostnader..

Effektiv årsränta

Om du till exempel lånar 15 000 kr till en nominell ränta på 19% kommer den effektiva räntan att uppgå till 29,06 % baserat på en löptid på 12 månader. Månadskostnaden kommer att vara 1 432 kr och du kommer totalt att ha betalat 17 184 kr ( 1 432 kr x 12 månader ) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 2 184 kr. Administrationsavgift ingår i den effektiva räntan och uppgår till 49 kr per månad.

Krav på att teckna en försäkring som säkerställer ditt fullgörande av kreditavtalet?
Det finns inga krav på att teckna försäkring eller annan tilläggstjänst för att få ingå kreditavtalet.

Krav på någon annan tilläggstjänst?
Nej, det finns inget krav på tilläggstjänster.

Kostnader för krediten
Utöver ränta tillkommer administrationsavgift med 49 kr per månad.

Kostnader i samband med försenade betalningar
Om Primal Capital vid försenad betalning skickat en skriftlig påminnelse debiteras du en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Dröjsmålsränta tillkommer med 26 % per år. Utöver detta kan lagstadgade inkassokostnader tillkomma.

Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Du kan alltid ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som hunnit ackumuleras under tiden du utnyttjat krediten.

Förtidslösen av hela eller delar av krediten
Du kan alltid lösa din kredit helt eller delvis utan extra kostnad. Kontakta kundtjänst på info@primalcapital.se för besked om exakt vilket belopp du ska betala för att avsluta krediten.

Sökning i en databas
Kreditbedömning görs genom kontroll i Primal Capital interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om Primal Capital genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformationen och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats.

Rätt till avtalsutkast
Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett avtalsutkast om du avser att ansöka om lån hos Primal Capital och inte sedan tidigare blivit nekad kredit eller misskött en kredit hos Primal Capital. Kontakta i så fall kundtjänst på info@primalcapital.se

Nekad kredit
Om du får avslag på din kreditansökan får du besked om detta men ifall du önskar få information om varför du inte beviljats kredit behöver du kontakta oss.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Klagomålshantering
Vid klagomål kontaktar du Primal Capital på nedanstående adress alt. mail:

Primal Capital AB
Klagomålsansvarig
Box 1106
262 22 Ängelholm

info@primalcapital.se

Tillsynsmyndighet
Det är Konsumentverket och Finansinspektionen som utövar tillsyn över kreditgivningsverksamhet. Mer information om detta finns på www.konsumentverket.se och www.finansinspektionen.se.

Språk
Avtalsvillkor och annan relevant information lämnas på svenska.

Tillämplig lagstiftning
Svensk lag gäller för tolkning av kreditavtalet och avtalet faller under Konsumentkreditlagens (2010:1 846) tillämpningsområde.

Primal Capital AB är godkänt av finansinspektionen som konsumentkreditbolag.

Vi följer därmed de allmänna råd som konsumentverket fastställt för denna verksamhet.

 

Vill du läsa råden i sin helhet finns dessa att ladda ned här: 2020:1 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

 

Villkor för förfallna lån:

Påminnelse skickas till låntagaren fem bankdagar efter misslyckad autogiro överföring, innehållande inbetalningsavi samt upplysning om att dröjsmålsränta, påminnelseavgift samt förseningsavgift kommer påföras nästkommande månads autogiro enligt nedan.

  • Påminnelseavgift 60 kr
  • Dröjsmålsränta 26%

Om låntagaren trots påminnelsen ej betalar förfallen skuld eller kontaktar Primal Capital AB:s kundtjänst inom 30 dagar från den dag påminnelsen skickades ut, kommer fordran överlämnas till inkasso och ytterligare inkassoavgift om 180 kr påföras fordran.