SEKKI

Standardiserad Europeisk Konsument Kredit Information

SEKKI

Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare:
Primal Capital

Organisationsnummer:
5559018-7620

Adress:
Box 1106
262 22 Ängelholm

E-post:
info@primalcapital.se

Webbadress:
www.primalcapital.se

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit
Annuitetslån

Det sammanlagda kreditbeloppet och villkor för utnyttjandet
Kreditbeloppet som kan beviljas till låntagaren är minst 10 000 kr och  uppgå till maximalt 35 000 kr. Ditt sammanlagda kreditutrymme fastställs vid och bestäms på grundval av den kreditbedömning som genomförs vid varje enskild ansökan.

Kreditavtalets löptid
Kreditavtalet kan som lägst omfatta 12 månader och som högst 96 månader.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa avräknas
Avbetalning ska ske månadsvis via autogiro. Beloppet styrs av hur stor kredit du valt att utnyttja samt vilken återbetalningstid du har valt.

Avräkning sker enligt följande ordning:

1. Ränta 2. Avgifter 3. Kapital

Kreditkostnader

Kreditränta
Årsräntan uppgår till som högst 19 % och kapitaliseras månadsvis per den sista. Primal Capital kan komma att justera räntan uppåt eller nedåt. Detta kan bara ske om något inträffar som Primal Capital inte kunde förutse när avtalet ingicks. En sådan händelse skulle kunna vara kreditpolitiska beslut eller ändrade upplåningskostnader.

Effektiv årsränta
Prima Capital AB tillämpar individuell räntesättning. Den nominella räntan är från 14,95 – 19%. Amorteringstiden är upp till 96 månader för lånebelopp upp till 35 000 kr.

Om du till exempel lånar 15 000 kr till en nominell ränta på 19% kommer den effektiva räntan att uppgå till 29,06 % baserat på en löptid på 12 månader. Månadskostnaden kommer att vara 1 432 kr och du kommer totalt att ha betalat 17 184 kr ( 1 432 kr x 12 månader ) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 2 184 kr. Administrationsavgift ingår i den effektiva räntan och uppgår till 49 kr per månad.

Krav på att teckna en försäkring som säkerställer ditt fullgörande av kreditavtalet?
Det finns inga krav på att teckna försäkring eller annan tilläggstjänst för att få ingå kreditavtalet.

Krav på någon annan tilläggstjänst?
Nej, det finns inget krav på tilläggstjänster.

Kostnader för krediten
Du betalar ingen kostnad utöver ränta samt administrationsavgift på 49 kr per månad.

Kostnader i samband med försenade betalningar
Om Primal Capital vid försenad betalning skickat en skriftlig påminnelse debiteras du en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Dröjsmålsränta tillkommer med 26 % per år. Utöver detta kan lagstadgade inkassokostnader tillkomma.

Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Du kan alltid ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som hunnit ackumuleras under tiden du utnyttjat krediten.

Förtidslösen av hela eller delar av krediten
Du kan alltid lösa din kredit helt eller delvis utan extra kostnad. Kontakta kundtjänst på info@primalcapital.se för besked om exakt vilket belopp du ska betala för att avsluta krediten.

Sökning i en databas
Kreditbedömning görs genom kontroll i Primal Capital interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om Primal Capital genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformationen och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats.

Rätt till avtalsutkast
Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett avtalsutkast om du avser att ansöka om lån hos Primal Capital och inte sedan tidigare blivit nekad kredit eller misskött en kredit hos Primal Capital. Kontakta i så fall kundtjänst på info@primalcapital.se

Nekad kredit
Om du inte beviljas kredit kommer du att få besked om detta. Du får då också information om varför du inte beviljats kredit.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Klagomålshantering
Vid klagomål kontaktar du Primal Capital på nedanstående adress:

Primal Capital
Klagomålsansvarig
Box 1106
262 22 Ängelholm

Tillsynsmyndighet
Det är Konsumentverket och Finansinspektionen som utövar tillsyn över kreditgivningsverksamhet. Mer information om detta finns på www.konsumentverket.se och www.finansinspektionen.se.

Språk
Avtalsvillkor och annan relevant information lämnas på svenska.

Tillämplig lagstiftning
Svensk lag gäller för tolkning av kreditavtalet och avtalet faller under Konsumentkreditlagens (2010:1 846) tillämpningsområde.